استارتاپ خود را در برابر چشمان سرمایه گذاران حرفه ای و شتابدهنده ها قرار دهید.

بیش از 25 شرکت سرمایه گذاری حرفه ای و شتاب دهنده تا امروز عضو نوپاهاب شده اند.

ثبت استارتاپ
دوره های در حال ثبت نام

ثبت نام دوره سوم آواکمپ

درخواست پذیرش اطلاعات بیشتر